Databeskyttelsespolitik

1. Introduktion

Doulaen prioriterer tillid, fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne databeskyttelsesspolitik beskriver, hvordan Doulaen indsamler og bruger de personoplysninger, som du giver. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger sker indenfor rammerne af den gældende persondataforordning. Doulaensdatabeskyttelsesspolitik rummer oplysning om, hvilke data der indsamles, hvorfor de indsamles og hvad de anvendes til.

 

2. Dataansvarlig 

Tina Wehlast Hansen, ejer af virksomheden ”Doulaen v. Tina Wehlast Hansen” er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit forløb med Doulaen.

Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at tage kontakt via nedenstående oplysninger.

Hvis du ønsker, at Doulaen opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som haves om dig, eller hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelsesspolitik, kan du tage kontakt ved brug af oplysningerne nedenfor.

 

3. Kontaktoplysninger 

Doulaen v. Tina Wehlast Hansen

Sæbjørnsvej 34

2880 Bagsværd

Hjemmeside: www.doulaen.dk

Telefon: +45 2036 6316

e-mail: doulaen@webspeed.dk

CVR-nr.: 3120 8882

 

4. Indsamling af personoplysninger

Doulaen behandler udelukkende personoplysninger, som du selv giver gennem www.doulaen.dk, via telefon, mail samt gennem samtale og øvrigt samarbejde.

Doulaen indsamler følgende personoplysninger:

Almindelige oplysninger: Navn, adresseoplysninger, e-mail og telefonnumre

Oplysninger om eventuelle tidligere graviditets-, fødsels-, og barselsoplevelser

Oplysninger om fysiske, psykiske og sociale faktorer, som vil kunne påvirke nuværende/kommende graviditets-, fødsels-, og barselsoplevelse samt –forløb.

 

5. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Doulaen indsamler og benytter dine personoplysninger med det formål at kunne give dig den bedst mulige støtte og omsorg. Dine personoplysninger behandles sikkert, og i overensstemmelse med “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler”.

Doulaen har tavshedspligt, hvilket indebærer, at dine personoplysninger som udgangspunkt ikke udveksles med andre, uden dit forudgående samtykke. Et samtykke til at udveksle dine personoplysninger, vil alene relatere sig til dit aktuelle doulaforløb.

Grunden til, at doulaen indhenter dit samtykke til at kunne videregive dine oplysninger mundtligt, skyldes at videregivelsen ofte er afgørende for det bedst mulige samarbejde med øvrige sundhedsuddannede f.eks. jordemødre, jordemoderstuderende og/eller sundhedsplejerske.

Hvis du har valgt at samtykke til at modtage nyheder og tilbud fra Doulaen, indsamles og anvendes dine personoplysninger også til dette formål.
Doulaen kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis der er berettigelse eller forpligtelse til det efter lovgivningen.

Doulaens grundlag for behandling af dine personoplysninger er følgende:

Behandling af helbredsoplysninger finder enten sted på baggrund af et samtykke jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a eller som følge af Doulaens pligt til føre journaler i overensstemmelse med bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Behandling af dine almindelige personoplysninger, foretages af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt med Doulaen jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Fremsendelse af tilbud og nyheder sker på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

6. Cookies

Doulaen anvender ikke cookies på hjemmesiden.

 

7. Samtykke

Når du indgår samarbejde med Doulaen giver du samtykke til, at dine personoplysninger indsamles, opbevares, anvendes og i nogle tilfælde videregives mundtligt af Doulaen. Samtykket gælder 1 år, med mindre du trækker det tilbage inden. Du kan til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage, ved at kontakte Doulaen (se kontaktoplysninger i afsnit 3).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stopper Doulaen behandlingen af dine personoplysninger, medmindre Doulaen er berettiget eller forpligtet til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag i henhold til lovgivningen (se afsnit 5).

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

 

8. Sikkerhed

Doulaen gør sit bedste for at sikre dine personoplysninger, hvorfor der er implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Personoplysninger opbevares og behandles sikkert på computer ved hjælp af passwordbeskyttelse, kryptering og anti-virusprogram.

 

9. Risikovurdering

Generelt lav. Doulaen tilstræber at begrænse mængden af data, slette mails og anvende beskyttet databehandling jf. afsnittene ovenfor.

 

 10. Rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger samt at gøre indsigelse mod indsamling og behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at bede om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, om sletning af dine data samt om ret til berigtigelse af dine personoplysninger. Om retten til at gøre en rettighed gældendekan imødekommes, vil afhænge af den konkrete situation, det kan f.eks. være anden overordnet lovgivning, som forhindrer det, som du ønsker.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, bedes du tage kontakt til Doulaen – se kontaktoplysninger i afsnit 3.

 

 11. Forpligtelser

Meddelelse af dine personoplysninger er en forudsætning for samarbejde med Doulaen. Du forpligter dig til at meddele ændringer i dine oplysninger, således at disse er retvisende, så længe forløbet pågår.

 

12. Datatilsynet

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, som kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

 

13. Opbevaring og sletning

Alle oplysninger, som Doulaen journaliserer, bliver opbevaret efter “Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler” § 14, stk. 1. jf. Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) § 3 må patientjournaler ikke slettes. Doulaen skal til enhver tid kunne fremfinde dokumentation for udført intervention i tilfælde af klagesager.

Øvrige personoplysninger slettes eller anonymiseres, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem til det formål, som de behandles til, og når Doulaen ikke er forpligtet til at opbevare dem for at overholde lovkrav m.v.

 

14. Ændringer i databeskyttelsesspolitik

Doulaen forbeholder sig retten til at opdatere og ændre denne databeskyttelsesspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden. I tilfælde af væsentlige ændringer får du besked på www.doulaen.dk eller mail, hvis det skønnes nødvendigt.

Denne databeskyttelsesspolitiker gældende fra 25. maj 2018.